لطفا دوباره ضربه بزنید

سال ها پیش ، بازیکنان حرفه ای تصمیم گرفتند که این مورد کاملا وابسته به شانس و به وجود آورنده ی جدول و مناقشه در بازی را با اعمال قانونی که بعد ها به نام قانون حرفه ای ها لقب گرفت ، کنار بگذارند . این ...

قانون حرفه ای ها

 در بعضی موقعیت ها شاری در انتهای مسیر حرکتی خود، دقیقا نزدیک سبد در دهانه ی آن به طرزی ناباورانه متوقف می شود، اگر حین چند لحظه (تا ۴ ثانیه ) این شار داخل سبد بیفتد ، ادامه ضربه محسوب شده و امتیاز آن ...

چند نکته ی متفرقه

۱- یک سوءتفاهم متداول وجود دارد و آن اینکه تا زمانیکه شار سفید برخوردی با مثلث های شار قرمز نداشته، بازی واقعا آغاز نشده  است . به این صورت که بازیکنی که ضربه شروع را میزند ، در صورتی که با این ضربه ش ...

دو شار رنگی آخر

مسلما این که یک بازیکن نتواند با ضربه خطا زدن صاحب مزیتی بر حریف گردد جزو اهداف قوانین این بازی است . مطمئنا اگر اینگونه نبود ، ضربه خطا زدن به صورت چیز مطلوبی در می آمد و روند این بازی صورتی نامعقول ...